Archive for March, 2012

Kellokosken patoaltaan venepaikat ovat jaossa

 | March 26, 2012 8:49 pm

Kellokosken patoaltaalle Keravanjoelle suunnitellut ja nyt toteutettavana olevat venepaikat jaetaan niistä kiinnostuneiden kesken. Mikäli venepaikoista kiinnostuneita on enemmän kuin tarjolla olevat 14 venepaikkaa, venepaikat arvotaan paikoista kiinnostuneiden kesken. Muutama venepaikka jää kalastuskunnan ja kalastuskunnan yhteistyökumppaneiden käyttöön. Venepaikan hinta tulee olemaan veneilykaudelta 40 euroa. Venepaikkojen sijoituspaikka on Omenalahden sillan alapuolella, länsirannalla ns. suuren kuusen ja lahdelman mutkan välisellä alueella.

Kiinnostuksen venepaikkoihin ilmaiset joko lähettämälä sähköpostia osoitteeseen ari.ahtiainen (at) gmail.com tai lähettämällä kirjepostia osoitteeseen Kellokosken kalastuskunta/ Ari Ahtiainen Fastintie 16, 04500 Kellokoski. Kalastuskunta ei ota minkäänlaista vastuuta kadonneista sähköposteista tai kirjepostista.

Lähettämässäsi viestissä tulee olla venepaikan hakijan etu- ja sukunimi, vakituisen asuinpaikan postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite.

Kiinostusta venepaikkaan voi osoittaa 15.4.2012  kello 24.00 asti. Tuon ajankohdan jälkeen toimitettuja sähköposteja tai kirjeitä ei oteta huomioon venepaikkoja jaettaessa tai arvottaessa mikäli venepaikkoihin on halukkuutta enemmän kuin paikkoja on jaettavana.

Venepaikan saaneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Venepaikan lunastanut sitoutuu noudattamaan allaolevia venepaikkasääntöjä.

Venepaikkasäännöt ja kartta venepaikkojen sijoittelusta on ottipaikan sivuilla SÄÄNNÖT-osiossa.

VENEPAIKKASÄÄNNÖT (voimassa 1.1.2012 lähtien)

1. Kellokosken osakaskunnan (jäljempänä osakaskunta) hallinnoimilla venepaikoilla on lakien ja asetusten sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava näitä venepaikkasääntöjä.

2. Osakaskunnan venepaikat vuokrataan veneilykaudeksi kerrallaan. Veneilykausi on 1.5.–31.10.

3. Osakaskunta vahvistaa vuosittain venepaikoista perittävät vuokrat ja vuokrausehdot.

4. Ne, jotka ovat vuokranneet venepaikan edellisellä kaudella saavat huhtikuun loppuun mennessä auto­maattisesti laskun venepaikasta. Lasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Venepaikat, joita ei lunasteta maksamalla maksu eräpäivään mennessä, tullaan jakamaan arvontamenettelyllä määräaikaan jätettyjen ve­nepaikkahakemusten kesken. Eräpäivän jälkeen maksetut venepaikkamaksut palautetaan ja myöhässä mak­settu maksu tulkitaan venepaikasta luopumiseksi.

 5. Eräpäivään mennessä suoritettua maksua ei palauteta vaikka venepaikkaa ei käytettäisikään. Venepaik­kamaksun maksaessaan venepaikan haltija hyväksyy voimassa olevat venepaikkasäännöt. Venepaikka­säännöt on luettavissa osakaskunnan internetsivuilla osoitteessa www.ottipaikka.net

 6. Venepaikkamerkki on ehdottomasti kiinnitettävä veneeseen siten, että merkki on aina nähtävillä veneen ol­lessa venepaikallaan.

 7. Vene tulee kiinnittää asianmukaisella ja huolellisella tavalla, jottei se vahingoita muita veneitä tai laiturira­kennelmia.

 8. Osakaskunta eivät vastaa vahingoista, joita aiheutuu venepaikoilla.

 9. Osakaskunnalle tulee viipymättä ilmoittaa puutteista ja vahingoista, joita havaitaan venepaikoilla.

 10. Venettä ei saa talvisäilöä ilman lupaa venepaikoilla tai kunnan omistamilla maa-alueilla vaan ne tulee siir­tää pois viimeistään venekauden päätyttyä.

 11. Veneitä ei saa pitää osakaskunnan venepaikoilla tai kunnan omistamilla maa-alueilla ilman asianmukais­ta lupaa.

 12. Kunnan omistamilla rannoilla tai maa-alueilla veneitä saa säilyttää ainoastaan tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

 13. Osakaskunnalla on oikeus kuljettaa pois veneet, jotka ovat jätetty ilman lupaa veneilykauden päätyttyä venepaikalle.

14. Osakaskunta antaa ensin edellä mainitulle omaisuudelle (kohta 12) siirtokehotteen, jonka mukaan omaisuus on siirrettävä 14 vuorokauden kuluessa siirtokehotteen antopäivästä. Mikäli omista­ja tai haltija ei noudata siirtokehotetta määräajassa, osakaskunta siirtää omaisuuden pois venepaikka-alueel­ta.

15. Omistajalla tai haltijalla on mahdollisuus lunastaa talteen otettu omaisuutensa maksamalla osakaskunnalle omaisuuden siirto- ja käsittelykustannukset.

16. Osakaskunta ilmoittaa talteen otetusta veneestä veneen omistajalle. Jos omistajaa ei löydy tai

omistaja tai haltija ei lunasta omaisuuttaan mainitussa määräajassa, siirtyy omistus- ja hallintaoikeus osakas­kunnalle. Osakaskunnalla on oikeus myydä talteen otetut veneet tarjousten perusteella.

17. Venepaikoilla tulee noudattaa järjestyslakia sekä osakaskunnan erikseen venepaikoille antamia ohjeita. Roskat tulee toimittaa niille varattuihin astioihin.

18. Osakaskunnalla on oikeus veneilykauden päätyttyä olla tarjoamatta veneilypaikkaa seuraavaksi veneily­kaudeksi, mikäli venepaikan vuokraaja ei kehotuksesta huolimatta noudata venepaikkasääntöjä. Lisäksi osa­kaskunnalla on oikeus purkaa vuokrasuhde päättymään välittömästi, mikäli venepaikan vuokraaja aiheuttaa venepaikalla vahinkoa.

19. Veneet tulee laskea vesille ja nostaa vesiltä pois Kellokosken patoaltaan veneluiskalta.

28.2.2012

Kellokosken osakaskunta

Nyt kannattaa lähteä pilkille!

 | March 1, 2012 1:40 pm

Kellokosken kalastusalueella patoaltaasta ylävirtaan aina lähes Niittykulman sillalle asti on pilkkiminen sallittua ns. viimekauden vuosiluvalla tai uudella vuorokausiluvalla. Pilkkiminen on sallittua jäältä, ei veneestä.

Muistathan olla varovainen jäiden suhteen!